Комисии

Постоянни комисии към ОбС – Грамада – мандат 2019г. – 2023 г.

1.Комисия по бюджет, финанси, данъчна политика, стопанска дейност и европейски фондове в състав от 3-ма члена.
Председател: Владимир Петров Вълчев
ЧЛЕНОВЕ: 1.Боби Ангелов Борисов
2.Николай Пламенов Иванов

2. Комисия по образование, култура, социални дейности, здравеопазване, младежта и спорта в състав от 3-ма члена.
Председател: Димитър Петков Митов
ЧЛЕНОВЕ: 1.Николай Ангелов Найденов
2.Дилян Сергеев Бъчварски

3. Комисия по общинска собственост, УТ/устройство на територията/, земеделие и гори, опазване на околната среда и благоустрояване в състав от 3-ма члена.
Председател: Ивайло Конов Йончев
ЧЛЕНОВЕ: 1. Маргарита Тодорова Велкова
2.Страхил Живков Неделков

4. Комисия по нормативна уредба, административно обслужване, обществен ред и сигурност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество в състав от 3-ма члена.

Председател: Владимир Малинов Цеков
ЧЛЕНОВЕ: 1. Маргарита Тодорова Велкова
2.Николай Пламенов Иванов

Коментарите са забранени.