Редовно заседание на ОбС на 29.09.2017г

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 29.09.2017г. от 14.00 часа в залата на Общински съвет Грамада при дневен ред:

1.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:
Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и отчета за сметките за средства от европейския съюз на община Грамада към 30.06.2017 г.

2.Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно:
Актуализация на капиталови разходи на Община Грамада за 2017 г., във връзка с придобиването на активи; основен ремонт на дълготрайни материални активи при реализация на проекти и програми

3. Предложение от Милчо Башев – Кмет на община Грамада относно: Актуализация на приходната и разходната част на бюджета на Община Грамада за 2017 г.

4.Докладна записка от Маргарита Тодорова Велкова – Председател на Н.Ч.”Просвета 1928” с.Тошевци относно: Дофинансиране на читалището.

5.Разглеждане на молби за отпускане на еднократни помощи.

6.Питания към кмета на община Грамада.

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ:

Председател ОбС – Грамада

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.