Редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 27.03.2018г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 27.03.2018г. от 14.00 часа в залата на Народно Читалище „Пробуда 1908” Грамада при дневен ред:

1.Отчет за ІV-то тримесечие на 2017г.за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на община Грамада.

2.Докладна записка от Милчо Петров Башев – Кмет на община Грамада относно: Приемане на отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Грамада за 2017 г.

3.Предложение от Огнян Георгиев-председател на ОбС Грамада относно:
Приемане отчет за дейността на ОбС-Грамада и неговите комисии за периода месец юли до 30 декември 2017г.

4.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:.
Приемане на план за действие на община Грамада за 2018г. в изпълнение на Закона за младежта и националната стратегия за чладежта /2010-2020г./

5.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Грамада за 2018-2019г.

6.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Междинна оценка на общинския план за развитие на община Грамада за /2014-2020г./

7.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Приемане на план за паша на община Грамада за стопанската 2018-2019г.и правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Грамада.

8.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Приемане на бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Грамада.

9.Предложение от Огнян Георгиев – председател на ОбС-Грамада относно:
Определяне на представител на община Грамада за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на 11.04.2018г.

10.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Писмо на Министерство на финансите ФО-9/12.03.2018г.,във връзка с обявяването на община Грамада за община с финансови затруднения.

11.Предложение от Дирекция „Социално подпомагане ” Кула относно:
Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2018г.

12.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Кандидатстване на община Грамада с проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

13.Предложение от Милчо Башев–Кмет на община Грамада относно:
Актуализация на разходната част на бюджета на Община Грамада за 2018г.

14. Предложение от Милчо Башев–Кмет на община Грамада относно:
Поставяне на терминално устройство АТМ-банкомат в остъклена ниша пред Информационен център Грамада.

15.Разглеждане на молби за отпускане на еднократни помощи.

16.Питания към кмета на община Грамада.

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ:

Председател ОбС – Грамада

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.