Съобщение за заседание на Общински съвет – Грамада, което ще се проведе на 07.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 07.06.2018г. от 14.00 часа в залата на Народно Читалище „Пробуда 1908” Грамада при дневен ред:

1.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Приемане на Наредба за местоположението на стопански сгради за животни и птици и обемът на животновъдната дейност на територията на община Грамада.

2.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Приемане на Наредба за предоставяне на общински концесии в община Грамада.

3.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Приемане на годишен отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2017г.

4.Предложение от Милчо Башев – Кмет на Община Грамада относно:
Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Грамада и издаване на сертификат за инвестиция
клас „В”

5.Разглеждане на молби за отпускане на еднократна помощ.

6.Питания към кмета на община Грамада.

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ:

Председател ОбС – Грамада

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.