Покана за обществено обсъждане на Проект на План – сметка

Покана за обществено обсъждане на Проект на План – сметка за определяне на разходите за дейностите по събирането, транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, за обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община Грамада за 2020 г.

Покана за обществено обсъждане

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.