Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 – 2022 г

Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 – 2022 г.“ приета с Решение 93 взето с Протокол №16/15.11.2012 год.

DP Gramada ВЕИ

Публикувано в Енергийна ефективност. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.