Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 г

Краткоср. програма ВЕИ

Публикувано в Енергийна ефективност. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.