Инфо аоп грамада

app.eop.bg/today/233376
Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Грамада, представляващ основен ремонт ул. „Бреслето“ от о.т. 201,202,203,204,205 до о.т. 208 гр. Грамада“
Дата – 15.08.2022г.

app.eop.bg/today/230879
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания по две обособени позиции от квотата на Община Грамада“
Дата – 09.08.2022г.

app.eop.bg/today/215724
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЧНАТА ПЪТНА МЕРЖА В ОБЩИНА ГРАМАДА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Дата-28.07.2022г.

app.eop.bg/today/186268
Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Аварийно – възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на река „Грамадска”, в град Грамада, община Грамада”.
Дата- 02.02.2022г.

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.