Реконструкция външен водопровод на гр. Грамада

„Реконструкция външен водопровод на гр. Грамада – от помпена станция „Бояново“ до напорен резервоар „Грамада““.
Изготвена е документация за участие, проект, Техническа спецификация, образци и проект на договор, съгласно които документи участниците следва да подготвят офертите си.
https://app.eop.bg/today/254229

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.