Технически услуги

2012_Заявление карта за паркиране

2027_Заявление скица

2054_Заявлениеза съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2062за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвъртапета категория

2068_Заявление превозен билет

2082_Заявление идентичност на имот

2084_за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2112_Заявление за издаване на разрешение за строеж

2117_Заявление одобряване на ПУП

2119_Заявление-за-издаване-на-удостоверение-за-факти-и-обстоятелства-по-териториално-и-селищно-устройство

Заявление регистрация пчелин

Заявление бели петна

Заявление за допускане изработване на КПИИ

Заявление за допускане на ПУП

Заявление за откриване на стр. площадка чл. 157 ЗУТ

Заявление за откриване на стр. площадка чл. 157 ЗУТ.doc архитект

заявление за предоставени строителни книжа

заявление за предоставяне данни специализирана карта Чл. 52 ЗКИР

Заявление за съотвествие с ПУП

Заявление ПУСО и ПБЗ

Променени-банкови-сметки-Община-Грамада

Такси и цени на услугите

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИ И КОД ЗА ПЛАЩАНЕ

Публикувано в Образци на заявления. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.